Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Yaz fotografie en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Yaz fotografie worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Yaz fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Yaz fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Yaz fotografie deze selectie heeft gemaakt. Yaz fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Yaz fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
 3. Binnen 5 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s doorgestuurd worden in een video. Zo kunt u de foto’s op uw gemak bekijken. In de foto’s in de video staan cijfers en een watermerk. Door middel van de cijfers kunt u aangeven welke foto’s u graag wilt ontvangen op hoge resolutie en zonder watermerk. Deze video met foto’s is uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 4. Train uw (huis)dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
 5. Zorg dat uw familie of (huis)dieren klaar staan als Yaz fotografie komt. Laat Yaz fotografie niet onnodig wachten.

3. Boekingen
1. Een familie shoot en/of een (huis)dieren shoot boeken kan: via het formulier op de site, per social media of per e-mail.
2. Reiskosten boven de 20km van Yaz fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Yaz fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Yaz fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Yaz fotografie heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

5. Cadeaubonnen
1. U kunt bij Yaz fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon door u te bepalen bedrag.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Yaz fotografie.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het reserveren van uw fotoshoot.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Yaz fotografie. 
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Yaz fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.
3. Yaz fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Yaz fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 
4. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Yaz fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Juliette fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
5. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Yasmin van Grinsven” of “Foto: yaz-fotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
6. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Yaz fotografie. Bij inbreuk komt Yaz fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Yaz fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

8. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Yaz fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door Yaz fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.